هفتمين شماره از دوفصلنامه علمي ـ پژوهشي معارف منطقي منتشر شد...

قيمت مقاله الكترونيكي: 
15000تومان

در اين شماره از نشريه مي‌خوانيم:

 کاستي‌ها و کاميابي‌ها در مفهوم‌شناسي شعر / احد فرامرز قراملکي، احمد شهدادي و ابراهيم بازرگاني

نگرش سيستمي به منطق تعريف، با تأکيد بر کلام رضوي(ع) / سيدعلي جعفريان، سيدمجيد ظهيري و داوود حيدري