چهارمين شماره از دوفصلنامه معارف منطقي منتشر شد...

سخن نخست

«تجربيات» در نظام منطق ارسطويي و منطق تجربي در انديشه شهيد صدر  / محمدعلي اسماعيلي
ارسطو و شکل چهارم قياس حملي / سيد مهدي پورموسوي
مقايسه مباني فلسفي منطق ارسطويي و فازي / مهدي خبازي کناري
ذات گرايي از ديدگاه منطق دانان مسلمان و نتايج فلسفي آن / رحمت الله رضايي