سومين شماره از دوفصلنامه معارف منطقي منتشر شد...

سخن نخست
نظريه استقرا و آثار آن در انديشه ديني شهيد صدر / علي جابري و محمدجواد قاسمي اصل
ارزش معرفت‌شناختي رسم / رحمت‌الله رضايي
منطق گزاره‌هاي ارزشي / مصطفي صادقيان و عسکري سليماني اميري
بررسي و تحليل انتقادي ساختار منطقي دلالت با تأکيد بر ديدگاه منطق‌دانان متقدم / مجتبي قرباني و سيداحمد غفاري قره‌باغ