پنجمين شماره از دوفصلنامه معارف منطقي منتشر شد...

در اين شماره از نشريه مي‌خوانيم:
 گوناگوني‌هاي ضرورت وصفي و تأثير آن بر ديگر موجهات / سيدمهدي پورموسوي