ششمين شماره از دوفصلنامه علمي ـ پژوهشي معارف منطقي منتشر شد...

قيمت مقاله الكترونيكي: 
15000تومان

در اين شماره از نشريه مي‌خوانيم:
 موجهات در منطق رواقي ـ مگاري / سيدمهدي پورموسوي
مهجوريت دلالت التزام در تعاريف / مهدي جمالي و محمدرضا محمدعليزاده