پنجمين شماره از دوفصلنامه معارف منطقي منتشر شد...

در اين شماره از نشريه مي‌خوانيم:
 گوناگوني‌هاي ضرورت وصفي و تأثير آن بر ديگر موجهات / سيدمهدي پورموسوي
تعريف حقيقي از ديدگاه ابن‌سينا و شيخ اشراق / مهدي جمالي و محمدرضا محمدعليزاده
بررسي معضل آموزشي ضروب منتج منطق / فرشاد حضرتي معيّر
نقد و بررسي برهان بودن استدلال بروسن در تربيع دايره از نظر ارسطو، ابن‌سينا و محقق طوسي / عسكري سليماني اميري
چيستي و اعتبار دلالت التزاميه از ديدگاه منطق‌دانان مسلمان / مهدي ملك حسيني و ابراهيم نوئي
هستي‌شناسي موضوع علم منطق از منظر ملاصدرا / كاظم موسي خاني، شمس‌الله سراج و امينه احمدي