معرفي دوفصلنامه معارف منطقي

معارف منطقي، به استناد مصوبه 585 مورخ 24/06/1387 شوراي عالي حوزه‌هاي علميه و با توجه به ارزيابي کميسيون نشريات علمي حوزه، شوراي اعطاي مجوزها و امتيازهاي علمي در جلسه مورخ2/10/1396 حائز رتبه علمي ـ پژوهشي است.
اين نشريه، دوفصلنامه‌اي در زمينه منطق و با رويکرد‌هاي ذيل است: منطق قديم (همچون: منطق ارسطويي، منطق مگاري و منطق رواقي)، منطق اسلامي (همچون: منطق فارابي، منطق سينوي، منطق اشراقي، منطق صدرايي)، منطق جديد (همچون: منطق گزاره‌ها، منطق محمولات، منطق موجهات و منطق ربط) و فلسفه منطق.
از اهداف جدي نشريه، مقايسه ميان منطق قديم، منطق اسلامي و منطق جديد، همراه با نقد و بررسي و نيز مباحث تاريخي و سير تطور آرا و بررسي ريشه‌هاي تحول آراي منطقي است. افزون‌براين، «معارف منطقي» در پي ارائه پژوهش‌هايي در زمينه رابطه منطق با علوم يا امور مرتبط، مانند منطق و معرفت‌شناسي، منطق و زبان، و منطق در آيات و روايات است. ازاين‌رو، نشر و گسترش پژوهش‌هاي محققان در زمينه‌هاي يادشده را مايه مباهات مي‌دانيم.
صاحب‌امتياز: مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره

 • مدير مسئول: احمد ابوترابي
 • سردبير: عسکري سليماني اميري
 • مدير اجرايي: محمدعلي شريفي اسدي
 • هيئت تحريريه به ترتيب حروف الفبا:
 • محمدعلي اژه‌اي (استاد دانشگاه اصفهان)
 • مرتضي حاج حسيني (دانشيار دانشگاه اصفهان)
 • سيد محمدعلي حجتي (دانشيار دانشگاه تربيت مدرس9)
 • محمد حسين‌زاده (استاد مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره)
 • عسکري سليماني اميري (دانشيار مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره)
 • غلامرضا فياضي (استاد مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره)
 • عليرضا قائمي‌نيا (دانشيار پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي)
 • محمد لگنهاوسن (استاد مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره)
 • حسن معلمي (دانشيار دانشگاه باقرالعلوم عليه‌السلام)