شماره 9، سال پنجم ، شماره دوم، پاييز و زمستان 1397