شماره 12، سال هفتم، شماره اول، بهار و تابستان 1399