گزاره‌هاي غيرموجهه هميشه صادق نزد خونجي / ابوذر قاعدي فرد و محسن جاهد

 
چکيده
تنها راه رهايي از دشواري فهم بحث عکس نقيض خونجي، پي‌بردن به گزاره‌هاي هميشه صادق نزد اين منطق‌دان است. گزاره‌هاي هميشه صادق خونجي آن‌گونه با بحث عکس نقيض درآميخته‌اند که دانستن آن، درک نيمي از بحث عکس نقيض وي است. در راستاي پيشبرد مباحث ارزندة منطق قديم به‌خصوص مباحث ارزندة کتاب کشف‌الأسرار خونجي، در اين مقاله به گزاره‌هاي هميشه صادق خونجي پرداخته شده است.
صورت‌بندي گزاره‌هاي هميشه صادق نزد خونجي و مواجهه با هميشه صادق نبودن اين گزاره‌ها در منطق جديد، شاهدي بر اين ادعاست که يا صورت‌بندي اين گزاره‌ها داراي اشکال است يا منطق خونجي با منطق جديد، تفاوت دارد. در اين مقاله، نشان داده‌ايم که هم صورت‌بندي اين گزاره‌ها در منطق جديد داراي اشکال است و هم خونجي در منطق خود از اصل موضوعي بهره برده که منطق جديد فاقد آن است.
 
کليدواژه‌ها
عکس نقيض، هميشه صادق، خونجي، منطق جديد، منطق خونجي.