منطق گزاره‌هاي ارزشي / مصطفي صادقيان و عسكري سليماني اميري

چکيده
يکي از مباحث چالش برانگيز فکري ـ که به تعبير محقق سبزواري معرکهًْ الآراء است ـ مبحث گزاره‌هاي ارزشي و جنبه‌هاي مختلف بحث از آن است. بي‌گمان مهم‌ترين جنبه بحث از اين گزاره‌ها، جنبه معرفتي آنها و به تعبيري شيوه عقلاني‌سازي آنهاست. در اين‌باره تاکنون نظريه‌ها و ديدگاه‌هاي مختلفي بيان شده است که هيچ يک از آنها تبيين جامع و بي‌نقصي نسبت به اين مبحث ارائه نداده‌اند. به نظر مي‌رسد که با قالب‌هاي منطقي موجود، چالش گزاره‌هاي ارزشي حل نشده و چاره کار تجديدنظر در آن قالب‌هاست.
در اين نوشتار كوشيده‌ايم تا با دسته‌بندي و نقل و نقد اجمالي نظريه‌هاي موجود در اين باب، به ارائه راه حلي نوين ـ که مبتني بر ساختاري جديد در زمينه قياس‌هاي برهاني است ـ بپردازيم.
 
کليدواژه‌ها
گزاره‌هاي ارزشي، ضرورت بالقياس، الزامات اخلاقي، برهان عملي، اخلاق علمي.