نوآوري منطقي سهروردي و حل مشكلات منطق جديد در تحليل قضاياي محصوره / كاظم موسي خاني و شمس‌الله سراج

چکيده
مطابق تحليل منطق جديد از قضاياي محصوره، بسياري از احکام و قواعد مربوط به قضايا در منطق قديم، از اعتبار مي‌افتند. بسياري از اين قواعد مربوط به استنتاج قضيه‌اي جزئي از قضيه يا قضايايي کلي است؛ أعم از استدلال مباشر، همانند تداخل، عکس مستوي، عکس نقيض، مربع تباينات و يا برخي ضروب شکل‌هاي سوم و چهارم از قياس اقتراني. در اين نوشتار برآنيم تا يکي از نوآوري‌هاي منطقي شيخ اشراق، يعني تحويل جزئيه به کليه از راه افتراض را در حل مشکل پيش‌گفته مورد بررسي قرار دهيم. به نظر مي‌‌‌‌‌‌رسد اين نوآوري منطقي، تمامي مشکلات يادشده، جز مشکل تضاد را حل كرده است؛ هر چند عدم اعتبار تناقض به عنوان يک مشکل جديد رخ مي‌نمايد.
 
کليدواژه‌ها
تحليل قضيه، منطق قديم، منطق جديد، افتراض، تحويل.