دفاع‌ناپذيري نظريه بداهت همه تصورات / محمدرضا مهاجري اميري و اكبر ميرسپاه

چکيده
فخررازي، برخلاف دانشمندان پيش و پس از خود، بر بداهت همه تصورات باور دارد. وي، دو دليل بر اين امر، اقامه كرده است؛ كه از سوي عالمان پذيرفته نشد و خواجه نصيرالدين طوسي، هر دو دليل او را به چالش کشيد. دانشمندان پس از خواجه نيز، در ابطال اين ديدگاه، بر روش وي، رفته‌اند. البته ملاصدرا دليل نخست فخر را به روشي ديگر، پاسخ داده است و برخي از دانشمندان مانند مراغي، با بهره‌گيري از علم منطق، در رد آن کوشيدند. يکي از محققان امروزي، برخلاف همه انديشمندان، به دفاع سرسختانه‌اي از ديدگاه فخررازي برخاسته و در ابطال استدلالات خواجه و ملاصدرا در رد اين نظريه، بسيار كوشيده است. در اين مقاله، برآنيم تا افزون بر دلايل خواجه و ملاصدرا، استدلال‌هاي ديگري بر ابطال نظريه فخر ارائه كنيم و همچنين، به استدلال‌هاي محقق يادشده در تضعيف ديدگاه خواجه و ملاصدرا، پاسخ گوييم.
 
کليدواژه‌ها
تصور، بديهي، نظري، فخررازي، علم حضوري، مفاهيم عام.