منطق حقوق زباني

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1500تومان

ابراهيم موسي‌زاده دانشيار دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران (نويسنده مسئول)      e.mousazadeh@ut.ac.ir
سجاد افشار دکتري حقوق عمومي دانشگاه تهران  Afsharsd@gmail.com

تاريخ دريافت: 3/5/1397                              تاريخ پذيرش: 20/6/1397
چکيده
مواد، مفاد و گزاره‌هاي حقوقي، از نقص، خلأ، ناسازگاري يا ايرادهاي اجرايي و هنجاري دور نيستند؛ بنابراين، در بيشتر موارد، اين‌گونه متون، نيازمند ارائه تحليل و تفسيرند. همين امر، فلاسفه حقوق را به تحليل، تفسير و تبيين آنها واداشته است. ازاين‌رهگذر، ديدگاه‌ها و رويکردهاي گوناگوني در ارزيابي، تحليل و تفسير قضاياي حقوقي، شکل گرفته‏اند که مجموع آنها، «روش استدلال» يا «منطق حقوق» ناميده مي‌شوند. ازسوي‌ديگر، درباره «منطق حقوق» نيز رويکردهاي گوناگوني عرضه شده است که يکي از مهم‏ترين آنها، «منطق حقوق زباني» است. اين رويکرد به‏طورمستقيم از يافته‌هاي فلسفه تحليلي، فلسفه زبان، معناشناسي و کاربردشناسي به‌عنوان دانش‌هاي زباني و معنايي تأثير پذيرفته‌اند. نوشتار پيشِ‌رو، با روش توصيفي ـ تحليلي به بررسي منطق حقوق زباني مي‌پردازد.
کليدواژه‌ها
منطق حقوق، دانش‌هاي زباني، تحليل زباني، تحليل حقوقي، معناشناسي، تفسير حقوقي.