قياس مقسّم؛ چيستي و ويژگي‌ها

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1500تومان

محمدعلي نوري طلبه سطح چهار حوزه علميه قم                                                                Email: M.a.noori60@gmail.com

تاريخ دريافت: 15/5/1397            تاريخ پذيرش: 9/7/1397
چکيده
قياس مقسّم، يکي از قياس‌هاي منطقي است که تصريح به آن از سوي ابنسينا انجام گرفته است. اين قياس از اين جهت که ساختار يکي از صورت‌هاي قياس اقتراني را به خود گرفته و با روشن شدن ماهيتش شناخت بهتري از هويت اين صورت قياسي نيز به دست مي‌آيد و همچنين از اين جهت که مي‌تواند بيانگر مفاد استقراء تام باشد، بررسي آن از اهميت ويژه برخوردار است. نگاشته پيش‌رو در راستاي شناسايي قياس مقسّم، از يک‌سو با لحاظ اختلاف منطقدانان درباره ماهيت قياس مقسّم و برخي احکام آن، به بررسي ساختار منطقي و نيز ويژگي‌هاي اين قياس ميپردازد تا ديدگاه درست دراين‌باره روشن شود و تحليلي سازگار با واقعيت قياس مقسّم به ‌دست آيد. از سوي‌ديگر، رابطه اين قياس با استقراء تام و نيز رابطه آن با قياس غيرمقسّم را بيان ميکند تا با اين سنجشها، هم يکسان بودن مفاد قياس مقسّم با مفاد استقراء تام آشکار شود و هم مصداق حقيقي قياس مقسّم در جهت خلط نکردنش با مصداق قياس غير مقسّم که برخي دچار آن شده‌اند، مشخص گردد.
کليدواژه‌ها
 قياس مقسّم، اقتراني شرطي، استقراء تام، قياس بسيط، قياس غيرمقسّم، منفصله، حمليه مرددهًْ‌المحمول.