بررسي چرايي و چگونگي آموزش فضيلت فكري در درس منطق

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

صادق ميراحمدي*

چکيده

موضوع اصلي منطق استدلال است و هدف از مطالعه اين دانش و مهارت‌ورزي در آن، جلوگيري از بروز خطا در انديشه است. متأسفانه اغلب کساني که در کلاس‌هاي درس منطق شرکت مي‌کنند براين‌باورند که اين هدف محقق نشده است. نگارنده با بررسي ديدگاه‌هاي فيلسوفان تحليلي معاصر درباره معرفت‌شناسي فضيلت، براين‌باور است که مسئله اساسي ديگري با عنوان فضيلت‌هاي فکري وجود دارد که درصورت آموزش و يادگيري آن در کلاس‌هاي منطق، گام مهمي در تحقق اين هدف خواهد بود. براساس اين رويکرد، متون و منابع درسي منطق نياز به بازنگري دارند و لازم است آموزش فضايل فکري در برنامه درسي منطق گنجانده شود. در اين مقاله، اطلاعات به روش کتابخانه‌اي گردآوري شده، سپس به روش توصيفي و تحليل محتوا مورد ارزيابي قرار گرفته است و اين نتايج به‌دست آمده که: اولاً، آموزش فضايل فکري در تدريس مباحث منطق بسيار لازم و ضروري است؛ ثانياً، با کمک آموزه‌هاي فيلسوفانِ معرفت‌شناسِ فضيلتِ معاصر مي‌توان راهکارهايي براي به‌کارگيري و پرورش اين رويکرد ارائه داد.

کليدواژه‌ها: آموزش، استدلال قياسي، فضيلت فکري، معرفت‌شناسي فضيلت، منطق.

 

*. استاديار گروه معارف اسلامي دانشگاه شهركرد                                                     mirahmadi@sku.ac.ir
تاريخ دريافت: 01/12/1400، تاريخ پذيرش: 29/01/1401