منطق و معرفت‌شناسي

غلامرضا ذكياني دانشيار فلسفه اسلامي دانشگاه علامه طباطبائي.       Email:zakiani@atu.ac.ir

تاريخ دريافت: 28/07/1397          تاريخ پذيرش: 06/11/1397

چکيده
منطق يکي از علومي است که از سده‌ گذشته تا امروز مورد توجه معرفت‌شناسان قرار گرفته و در مباني بنيادين آن ترديد شده است. اين ترديد در ارزش معرفت منطقي از منظرهاي مختلفي چون تجربه‌گرايي، قراردادگرايي، محيط‌گرايي، کارکردگرايي و جامعه‌شناسي معرفت صورت گرفته است.
در اين مقاله، نخست با معرفي مقصود خودمان از منطق به‌نحوي که هردو منطق قديم و جديد را دربرگيرد، به شرح مختصري از اصول بنيادين آن (اصل تناقض و قاعده‌هاي رفع تالي، وضع مقدم و مثال نقض) پرداخته‌ايم. سپس پس از معرفي هرکدام از نگرش‌هاي تجربه‌گرايي، قراردادگرايي، محيط‌گرايي و کارکردگرايي، به نقد و تحليل آنها مبادرت ورزيده‌، نشان داده‌ايم که اين‌گونه اشتراکات (اصل تناقض و قاعده‌هاي رفع تالي، وضع مقدم و مثال نقض) به‌صورت پيشيني و استعلايي وجود دارند.
کليدواژه‌ها
اختلاف، تناقض، استدلال، تالي فاسد، قرارداد.