نظريه شناخت ابن‌سينا (رويكرد ابن‌سينا به شناخت، توجيه و يقين در نظريه برهان)

ابوذر قاعدي‌فرد دانشجوي دکتري فلسفه و كلام اسلامي دانشگاه بين‌المللي امام خميني ره (نويسنده مسئول)               aabozar@gmail.com
محمدصادق زاهدي دانشيار گروه فلسفه و کلام اسلامي دانشگاه بين‌المللي امام خميني ره j.         mszahedi@gmail.com
مجيد ملايوسفي دانشيار گروه فلسفه و کلام اسلامي دانشگاه بين‌المللي امام خميني ره j.         mollayousefi@yahoo.com

تاريخ دريافت: 15/5/1397      تاريخ پذيرش: 9/7/1397
چکيده
اگرچه ابن‌سينا در آثار خود، برخي مباحث معرفت‌شناختي همچون تعريف و ابزار ادراک، علم حصولي و علم حضوري را به‌صورت مستقيم، هرچند پراکنده، مطرح کرده است؛ اما بخش مهمي از نظريه شناخت وي در منطق شفا و در ضمن نظريه برهان، قرار دارد. ابن‌سينا در نظريه برهان، پس از تعريف علم و يقين، رويکردي مبناگرايانه نسبت به توجيه اتخاذ کرده و به نقد ديدگاه‌هاي مخالف پرداخته است. وي در بيان امکان دستيابي به هدف علم (يقين دائمي زوال‌ناپذير) نظريه‌اي علّي بيان کرده است که در اين مقاله « نظريه علّي شناخت ابن‌سينا» ناميده شده است؛ نظريه‌اي که تقرير برون‌گرايانه آن در معرفت‌شناسي معاصر به نام آلوين گلدمن، شناخته شده است.
کليدواژه‌ها
معرفت‌شناسي، توجيه، مبناگرايي، نظريه علّي شناخت، ابن‌سينا.