تعارض تكاليف و نظام استاندارد

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1500تومان

محمدعلي يوسفي‌پور کارشناس ارشد منطق فلسفي دانشگاه تربيت مدرس               lhshvh136966@gmail.com
لطف‌الله نبوي استاد دانشگاه تربيت مدرس             nabavi_1@modares.ac.ir
فاطمه سادات نبوي دانشيار دانشگاه قم         fs.nabavi@gmail.com

تاريخ دريافت: 27/03/1397، تاريخ پذيرش: 24/06/1397
چکيده
از ديرباز تعارض تکاليف يکي از مسائل مهم فلسفه‌هاي هنجاري بوده است و فلاسفه براي حل اين مسئله، بسيار تلاش کرده‏اند. موقعيت‌هاي عملي بسياري وجود دارد که در آنها مشکل تعارض ميان دو تکليف مشاهده مي‌شود. ازسويي، منطق‏دانانِ فيلسوف با توجه به تجربه موفقي که از صورت‏بندي مسائل فلسفي داشتند، در صدد برآمدند اين مسئله را نيز صورت‏بندي کنند. اما چگونه مي‌توان جملات هنجاري را صورت‏بندي کرد؟ پاسخ اين پرسش روشن است؛ از راه منطق تکليف. ولي اين مسئله که کدام نظام از منطق تکليف مي‌تواند تعارض تکاليف را صورت‏بندي کند، پرسشي مهم و کليدي است و پاسخ آن به بررسي نظام‌هاي مختلف منطق تکليف نياز دارد. در اين مقاله تلاش مي‌شود تا با بررسي نظام‌هاي استاندارد، توانايي نظام‌هاي يادشده يا ناتواني آنها در صورت‏بندي تعارضات تکاليف نشان داده شود. روش بررسي، توصيفي ـ تحليلي با تکيه بر روش‌هاي اصل موضوعي و روش تحليل منطقي است.
کليدواژه‌ها
تعارض، تکاليف، منطق تکليف، نظام استاندارد.